Лекции

Представените по-надолу лекции са примерни, доколкото тяхното фактическо провеждане зависи от избраната семинарна тема. Това означава, че семинарите имат водещо значение за съдържанието на курса (фокус), докато лекциите се изграждат около тях (контекст).

И така, лекциите имат за цел да представят историкофилософския контекст на темите, проблемите, идеите или понятията, които се разглеждат на семинарите. В случая става дума именно за контекст, а не за пълно и детайлно разглеждане: интересуват ни тенденциите, по-общите модели, основните идеи и понятия. Акцентът, разбира се, ще е винаги - пряко или косвено - върху културата: нейното историческо развитие, същност и бъдеще от философска гледна точка. За тази цел ще се контекстуализират разнообразни теоретични твърдения, ще се представят кратки текстове, ще бъдат давани примери от областта на съвременната наука, изкуство, политика и технология.

Лекции — List page from Classic Sites