Начало

Това е учебен сайт на свободноизбираемата дисциплина Съвременната култура в историкофилософски контекст (СКИК), която се провежда в бакалавърската програма на специалност "Философия" (СУ "Св. Климент Охридски").

Цел

Целта на курса е да се обсъди "съвременната култура", но през погледа на историкофилософското развитие. Това означава, че курсът има две различни, но допълващи се задачи:

Очаквани резултати