Лекции

Представените по-надолу лекции са примерни, доколкото тяхното фактическо провеждане зависи от избраната семинарна тема. Това означава, че семинарите имат водещо значение за съдържанието на курса (фокус), докато лекциите се изграждат около тях (контекст).

И така, лекциите имат за цел да представят историкофилософския контекст на темите, проблемите, идеите или понятията, които се разглеждат на семинаритеВ случая става дума именно за контекст, а не за пълно и детайлно разглеждане: интересуват ни тенденциите, по-общите модели, основните идеи и понятия. Акцентът, разбира се, ще е винаги - пряко или косвено - върху културата: нейното историческо развитие, същност и бъдеще от философска гледна точка. За тази цел ще се контекстуализират разнообразни теоретични твърдения, ще се представят кратки текстове, ще бъдат давани примери от областта на съвременната наука, изкуство, политика и технология.

Показани са 10 елемента
Основни лекцииЛекционни часове2014
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Основни лекцииЛекционни часове2014
1. Въведение и историкофилософски контекст  
2. Философията на живота и осмислянето на културата.  
3. Неокантиански подходи към изследването на културата.  
4. Психоаналитични подходи и проблемът за културата.  
5. Политическото осмисляне на културата и марксистки подходи.  
6. Социално-антропологичен и исторически подход към изследването на културата.  
7. Постструктурално и постмодерно преосмисляне на културата.  
8. Аналитичната философия и културата.  
9. Проблемът за културата от биологична гледна точка.  
Какво означава "съвременна култура" и какво "историкофилософски контекст". Обобщения, изводи, съмнения и нерешени проблеми.  
Показани са 10 елемента