Това е учебен сайт на свободноизбираемата дисциплина Съвременната култура в историкофилософски контекст (СКИК), която се провежда в бакалавърската програма на специалност "Философия" (СУ "Св. Климент Охридски").
  • СИД
  • зимен семестър
  • 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения
  • 5 кредита


Цел

Целта на курса е да се обсъди "съвременната култура", но през погледа на историкофилософското развитие. Това означава, че курсът има две различни, но допълващи се задачи:
  • Фокус - осмисляне на конкретни теми, проблеми или понятия в съвременната култура, които се избират от студентите в началото на годината: семинари.
  • Контекст - запознаване със съответния историкофилософския контекст на ХХ-ХХІ век, който съпътства тези теми, проблеми или понятиялекции.
Очаквани резултати
  1. Осмисляне на съвременната култура: схващане на основните тенденции, обуславящия контекст и основните трансформации в съвременната култура чрез нейното собствено развитие.
  2. Историкофилософска перспектива: запознаване с философия на културата през нейното историческо развитие в контекста на некласическия тип европейска и западна рационалност.
  3. Методология, понятия и идеи: овладяване на някои методологически, понятийни и идейни характеристики във философия на културата, които подпомагат анализа и разбирането на поставените проблеми и тенденции.
  4. Детривиализация на типични теми в съвременната култура: дискусиите на семинарите имат за цел локализираните проблеми да бъдат детривиализирани и осмисляни самостоятелно (този резултат зависи в голяма степен от нивото на семинарните дискусии и личното участие на студентите).