Библиография

Представената библиография обхваща общото разглеждане на тематиката на курса и е само на български. Допълнителна библиография ще бъде предоставяна:
 • по време на лекциите и ще бъде съобразена с водещата тема през годината (вижте менюто вляво - Теми).
 • още сега обаче можете да откриете допълнителни по-общи и обзорни текстове в раздел статии.

І. Основни антологии за семинарните занятия
 • Идеи в културологията - Иван Стефанов & Димитър Гинев, ред. (1990) -  2 тома, том І; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 658 с.
 • Идеи в културологията ІІ - Иван Стефанов & Димитър Гинев, ред. (1993) -  2 тома, том ІІ; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 953 с.
 • Математиката днес - Лин Артър Стийн, ред. (1984) - превод Валентин Андреев, Иван Пенков & Евгени Ганчовски; София: Наука и изкуство, 386 с.
 • Новите хуманисти. Наука на ръба - Джон Брокман, ред. (2006) - превод Милослава Михайлова, Надежда Розова & Васил Корлуковски; София: Прометей - И. Л., 422 с.
 • Философия на логиката. Ранна аналитична философия - Тодор Полименов, Анна Бешкова, Благовест Моллов & Евгени Латинов, ред. (2003) - София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 240 с.
 • Философия на логиката ІІ - Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов, ред. (2008) - София: Изток-Запад, 289 с.

ІІ. Отделни произведения и откъси от произведения за семинарните занятия

 • Агамбен, Джорджо (2004) - Homo Sacer. Суверенната власт и оголеният живот, превод Снежана Михайлова, поредица "Етоси"; София: ИК Критика и хуманизъм
 • Адорно, Теодор В. & Макс Хоркхаймер (1999) - Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти, превод Стилиян Йотов; София: ГАЛ-ИКО, 339 с.
 • Аткинс, Питър (2005) - Пръстът на Галилей. Десет велики хрумвания в науката, превод Марин Загорчев; София: Захарий Стоянов; УИ "Св. Климент Охридски", 391 с.
 • Бенямин, Валтер (1989) - Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, превод Венцислав Константинов; Художествена мисъл и културно самосъзнание, редактор Атанас Натев, поредица "Библиотека Естетика и изкуствознание", под общата редакция на Атанас Стойков, Атанас Натев, Исак Паси, Кръстьо Горанов & Пенчо Данчев; София: Наука и изкуство, с. 338-366
 • Бродел, Фернан (2005) - Световното време, превод Мария Георгиева, поредица "Хроника"; София: Прозорец, 700 с.
 • Винделбанд, Вилхелм (2004) - История и естествознание, превод Христо Стоев; Семинар 333. Философска библиотека, № 4, редактор Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, Недялка Видева & Добрин Тодоров; София: ИК "Св. Иван Рилски", с. 5-28
 • Витгенщайн, Лудвиг (1988) – Избрани съчинения, превод Николай Милков, редактор Елена Панова; София: Наука и изкуство, 653 с.
 • Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2004) - Анти-Едип. Капитализъм и шизофрения, превод Антоанета Колева; София: КХ, 540 с.
 • Дерида, Жак (1998) - Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки, превод Татяна Батулева; Писмеността и различието; София: Наука и изкуство, с. 408-429
 • Дилтай, Вилхелм (1993) - Съвременната култура и философията, превод Нина Илиева; Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 76-93
 • Карнап, Рудолф (2008) - Преодоляване на метафизиката чрез логически анализ на езика, превод Тодор Полименов; Философия на логиката ІІ, редактор Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов; София: Изток-Запад, с. 9-30
 • Касирер, Ернст (1993) - Човекът и културата, превод Маргарита Боева; Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 122-141
 • ——— (1998) - Философия на символичните форми, в 3 тома, том І - Езикът, превод Пламен Градинаров, поредица "Imago Mundi", под общата редакция на Пламен Градинаров; София: Евразия, 328 с.
 • Крипке, Сол (2008) - Идентичност и необходимост, превод Благовест Моллов; Философия на логиката ІІ, редактор Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов; София: Изток-Запад, с. 244-276
 • Крьобер, Алфред & Клайд Клакхън (1990) - Всеобща история на думата култура, превод Мария Кръстева; Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 451-510
 • Куайн (2008) - Две догми на емпиризма, превод Евгени Латинов; Философия на логиката ІІ, редактор Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов; София: Изток-Запад, с. 88-110
 • Кун, Томас (1996) - Структурата на научните революции, превод Иванка Томова; София: Петър Берон, 224 с.
 • Лиотар, Жан-Франсоа (1999) - Нечовешкото. Беседи за времето, превод Росица Пиронска, Веселин Праматаров & Тодорка Минева; София: СОНМ, 200 с.
 • Лосев, Алексей (1989) - Проблемът за символа и реалистичното изкуство, превод Емилия Стаматова, поредица "Библиотека Естетика и изкуствознание", под общата редакция на Атанас Стойков; София: Наука и изкуство, 439 с.
 • ——— (1990) - Културата като проблем на философията на историята, превод Емил Димитров; Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 150-157
 • Мамардашвили, Мераб (1990) - Наука и култура, превод Красен Станчев; Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 256-276
 • ——— (2004) - Избрано, том І - Класическа и некласическа рационалност, превод Андрей Райчев, Майя Грекова, Ива Илиева, Емил Григоров & Нина Николова, редактор Деян Деянов; София: Изток-Запад, 393 с.
 • Рикерт, Хайнрих (1993) - Живот и култура, превод Георги Каприев; Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 57-72
 • ——— (2004) - За системата на ценностите, превод Христо Стоев; Семинар 333. Философска библиотека, № 4, редактор Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, Недялка Видева & Добрин Тодоров; София: ИК "Св. Иван Рилски", с. 29-73
 • Сноу, Чарлз Пърси (1983) - Двете култури и още веднъж за двете култури, превод Ст. Керванбашиев; София: Отечествен фронт, 98 с.
 • Тулмин, Стивън (1994) - Космополис. Скритата програма на модерността, превод Камен Лозев; София: ЕТ "Калъс - Камен Лозев"
 • Уайт, Лесли (1988) - Науката за културата. Изследване на човека и цивилизацията, превод Борис Николов, поредица "Библиотека "Теория и история на световната култура""; София: Наука и изкуство, 307 с.
 • Фреге, Готлоб (2003) - Върху смисъла и значението, превод Тодор Полименов; Философия на логиката. Ранна аналитична философия, редактор Тодор Полименов, Анна Бешкова, Благовест Моллов & Евгени Латинов; София: Университетско издателство "СУ Св. Климент Охридски", с. 30-52
 • Фройд, Зигмунд (1991) - Ерос и култура, превод Чанна Янкова, поредица "Съвременни философи", том 1; София/Плевен: Евразия-Абагар, 88 с.
 • ——— (1992) - Отвъд принципа на удоволствието, превод Маргарита Дилова, поредица "Съвременна чуждестранна психология", под общата редакция на Георги Йолов, Хайгануш Силгиджиян, Велина Топалова, Иван Паспаланов & Христина Гъркова; София: Наука и изкуство, 205 с.
 • Фуко, Мишел (1992) - Генеалогия на модерността, превод Владимир Градев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 195 с.
 • Хайдегер, Мартин (1997) - Кант и проблемът за метафизиката, превод Любомир Милчев; София: Отворено общество и Анубис, 232 с.
 • Холцхей, Хелмут (2004) - Неокантианството като понятие и историческо явление, превод Христо Стоев; Семинар 333. Философска библиотека, № 4, редактор Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, Недялка Видева & Добрин Тодоров; София: ИК "Св. Иван Рилски", с. 74-86
 • Хофстатър, Дъглас (2011) - Гьодел, Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността, превод Боян Брезински, редактор Росен Люцканов; София: Изток-Запад, 1103 с.
 • Хусерл, Едмунд (1996) - Увод във феноменологията (Картезиански медитации), превод Пламен Градинаров, поредица "Imago Mundi", под общата редакция на Пламен Градинаров; София: Евразия, 320 с.
 • Юнг, Карл Густав (1997) - Отговор на Йов, превод Стефан Шаранков, поредица "За човека"; Плевен: ЕА, 147 с.